വെരിക്കോസ് വെയിൻ വരരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാതെ പോകരുത്..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. അതായത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.. എന്താണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ.

ഇത് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളിൽ തന്നെയാണ്.. അതായത് നമ്മുടെ കാലുകളിൽ വെയിനുകൾ തടിച്ച് ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്.. ഇതിനെയാണ് പൊതുവേ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുപറയുന്നത്.. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പൊതുവേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രക്ത കുഴലുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ആർട്ടറിസ് രണ്ടാമതായിട്ട് വെയിനുകൾ എന്ന് പറയും..

ആർട്ടറീസ് എന്നുപറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ രക്തം മറ്റു അവയവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.. അതേസമയം അവിടെനിന്ന് അശുദ്ധ രക്തത്തെ തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശുദ്ധീകരണത്തിനായി എത്തിക്കുകയാണ് വെയിനുകൾ ചെയ്യുന്നത്.. വെയിനുകളിൽ കൂടി പോകുന്ന അശുദ്ധ രക്തം തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകാതെ ഈ വെയിനുകളിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.. കൂടുതലും ഈ പറയുന്ന വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുള്ള അസുഖം വരാനായിട്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്..

അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണമായി പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെയിനുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി.. അത് കുറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുന്നത്.. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്നു പറയുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മസിൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുമ്പോൾ രക്തം തിരിച്ചുപോകുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവുകയും അവിടെത്തന്നെ ആ ഒരു രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കാൻ സാധ്യത കൂടുന്നു.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *