ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കണ്ട് തൊഴുതു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ.. വിശദമായ അറിയാം..

നമ്മളെല്ലാവരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്.. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ഭഗവാനെ കൺകുളിർക്കെ കണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും.. നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് അതായത് ഭഗവാനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ധാരയായി ഒഴുകുന്നത്.. അതായത് ഭഗവാനെ കണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത്.

എന്ന് പറയുന്നത്.. പലർക്കും ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും.. ഇതിനെ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള കണ്ണുനീർ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും.. അതിൽ ആദ്യത്തെ തരം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് വല്ല വിഷമവും അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം ഒക്കെയായിട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നത്.. ഭഗവാനെ കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻറെ മുന്നിൽ കരയുന്നത്.. രണ്ടാമത്തെ തരം എന്നു പറയുന്നത്.

നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദുഃഖവും അല്ലെങ്കിൽ വിഷമങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല.. പക്ഷേ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയുടെ ദർശനം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ ആനന്ദത്താൽ തിളച്ചു മറിയും.. അങ്ങനെ ആ ഒരു പരമ ആനന്ദത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ധാരാളം കണ്ണുനീർ വരും..

നമ്മുടെ മനസ്സ് കിടന്ന് വല്ലാതെ പിടയ്ക്കും.. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ തരം.. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ക്ഷേത്രം നടയിൽ പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.. അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പരാതിയും പരിഭവങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനോട് അതെല്ലാം പറയുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷേ ക്ഷേത്രനടയിൽ പോയിട്ട് കരഞ്ഞ പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് ദോഷം ചെയ്യുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *