നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ ഈശാനൂ കോൺ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും വീട്ടിലേക്ക് ഐശ്വര്യം കടന്നുവരും..

നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിക്ക് ആണ് വീടിൻറെ ഈശാന് കോൺ അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല എന്നു പറയുന്നത്.. നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല ശരിയല്ലെങ്കിൽ വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയ്ക്ക് ശരിയായ രീതിയിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ വീട് കഷ്ടകാലവും ദാരിദ്ര്യവും കൊണ്ട് മുടിഞ്ഞുപോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട.. അതിനുള്ള കാരണം എന്നു പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവിധ ശുഭ കാര്യങ്ങളും വന്നുചേരേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുനിന്നാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം.. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് വാസ്തുപരമായിട്ട് ഈ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇത്രയും അധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.. ഈശാനു കോണ്‍ എപ്പോഴും പവിത്രമായി സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്..

ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അവ അവിടെ നിന്നും മാറ്റാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.. കാരണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചാലും എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം നശിച്ചുപോകും എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കും.. പലപ്പോഴും.

വാസ്തു സംബന്ധമായി നോക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല ശരിയല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അപകടങ്ങളും ദുർമരണങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ വീടിൻറെ മൂല ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഇത് ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല.. പക്ഷേ വാസ്തുപരമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വലിയ സത്യം ഉണ്ട്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *