നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം..

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്.. ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കുമോ അതോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കാൻ എന്താണ് താമസം ഈ ഫലങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തൊടുകുറി ശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.. തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം നടക്കുമോ അതോ ഇല്ലയോ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നമുക്ക്.

ഈ ഒരു മാർഗ്ഗം വഴി അറിയാൻ സാധിക്കും.. അപ്പോൾ ഫലങ്ങളിലേക്ക് പോകാം.. അതിനുമുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള പുഷ്പങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.. ഒന്നാമത്തെ പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് തെച്ചിപ്പൂവാണ്.. രണ്ടാമത്തെ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്പരത്തിയാണ്.. മൂന്നാമത്തേത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കോളാമ്പിയാണ്.. ഈ മൂന്ന് പുഷ്പങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഒക്കെ ധാരാളം ഉള്ളവ ആയിരിക്കാം.. ഒരു വീട് ആയാൽ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് ചെടികളാണ് ഇവ.. തെച്ചിപ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്.. അതുപോലെ ചെമ്പരത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭദ്രകാളിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട പുഷ്പമാണ്.. അതുപോലെ മഞ്ഞ കോളാമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ശിവ ഭഗവാന് പൂജിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.. അങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പുഷ്പങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്..

ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളും വീട്ടിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും.. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ആദ്യം ഈ മൂന്ന് പൂക്കളിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ രണ്ടും അടച്ച് ഒരു നിമിഷം ഈ മൂന്ന് പൂക്കളിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച ഒരു പൂവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.. ഇത് ഒരിക്കലും വിശ്വാസമില്ലാതെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത്.. പൂർണമായ വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി മാത്രം ചെയ്യുക.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *