ശരീരത്തിൽ കറുത്ത ചരടുകൾ ധരിക്കുന്നതു ഗുണമോ ദോഷമോ.. വിശദമായി അറിയാം..

നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അണിയാറുണ്ട്.. അത് ചിലപ്പോൾ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരിക്കാം.. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഒക്കെ പൂജിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അണിയാറുണ്ട്.. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അണിയുന്നതുമാണ് കറുത്ത ചരട് എന്നുപറയുന്നത്..

ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി ഉണരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പേടിച്ചാലോ അതുപോലെ ആളുകൾക്ക് ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഒക്കെ നേരിട്ടാലും ഒക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്റെ അടുത്തുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമിയുടെ അടുത്ത് പോയി ഒരു ചരട് ജപിച്ച കെട്ടിക്കാറുണ്ട്.. അതല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുത്ത ജപിച്ച കെട്ടാറുണ്ട്..

അപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒറ്റമൂലി എന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ചരട് ജപിച്ച കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദോഷം എല്ലാം തീരും.. പിന്നീട് എല്ലാം മംഗളമാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭയം മാറിക്കിട്ടും തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്.. എന്നാൽ ഈ കറുത്ത ചരട് നമ്മൾ അണിയുന്നത് ദോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ.. എന്നാൽ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കണം കാരണം.

ഈ പറയാൻ പോകുന്ന 6 നക്ഷത്രക്കാർ ഈ പറയുന്ന കൂറുകളിൽ ജനിച്ച ആളുകളാണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും കറുത്ത ചരട് ധരിക്കരുത്.. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാണ് എന്ന് കരുതി അണിയുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ ദോഷം ആയിരിക്കും വരുത്തുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *