എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രറ്റീവ് സ്ലീപ് അപ്നിയ.. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാതെ പോകരുത്..

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. അതായത് ഒബ്സ്ട്രേറ്റീവ് സ്ലീപ് അപ്നിയ എന്നുള്ള ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ്.. എന്താണ് ഈ ഒബ്സ്ട്രാക്റ്റീവ് സ്ലീപ് അപ്നിയ എന്നുള്ള അസുഖം.. ഉറക്ക സംബന്ധമായി നമ്മൾ ഇന്ന് പലരിലും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇത്.. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്ക് മുതൽ ശ്വാസനാളയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നിരന്തരമായി നമുക്ക് ശ്വാസ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുകയും തന്മൂലം നിദ്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് ഒബ്സ്ട്രിക്റ്റീവ് സ്ലീപ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്.. നിരന്തരമായി ഇത്തരം നമുക്ക് ശ്വാസങ്ങൾ വരുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുകയും തന്മൂലം പല രോഗാവസ്ഥകളും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.. സാധാരണയായി ഇത്തരം ഒരു അസുഖം കണ്ടുവരുന്നത് അമിതവണ്ണം ഉള്ള ആളുകളിലാണ്..

അമിതവണ്ണം ഉള്ള ആളുകളിൽ അവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്കിൽ പെട്ടെന്ന് രാത്രി ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ശ്വാസംമുട്ടും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.. തന്മൂലം ശരീരത്തിൽ പലപല വ്യത്യാസങ്ങളും കണ്ടു വരികയും ചെയ്യുന്നു.. നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിരന്തരമായി നമുക്ക് ഇത്രയും ശ്വാസ തടസ്സങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുകയും പലപ്പോഴും അതുമൂലം നമ്മുടെ ബിപിയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും തന്മൂലം അറ്റാക്ക് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകളും കൂടുന്നു.. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളായി പറയുന്നത്.. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂർക്കം വലി തന്നെയാണ്..

സാധാരണയായി എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് കൂർക്കം വലി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നതിന് ലക്ഷണമാണ് എന്നുള്ളതാണ്.. പക്ഷേ നല്ലൊരു ശതമാനം ഇത്തരത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാവാം ഇത്.. എന്തായാലും ഈ രോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂർക്കം വലി തന്നെയാണ്.. അതുപോലെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലുള്ള കൂർക്കം വലി അതായത് രാത്രി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലി കൂടിക്കൂടി വരികയും ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നീട് ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻറെ മറ്റൊരു പ്രധാന ലക്ഷണം.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *