വാസ്തുപ്രകാരം വീടിൻറെ വടക്കുഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ..

ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് വാസ്തുപ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ 8 ദിക്കുകളാണ് ഉള്ളത്.. ഇതിൽ 8 ദിക്ക് കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇവ കൂടാതെ നാല് കോണുകൾ കൂടിയുണ്ട്.. നാലു കോണ് കൾ ഒന്നു പറയുന്നത് വടക്ക് കിഴക്ക്..വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അതുപോലെ തെക്ക് കിഴക്ക്.. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്.. ഈ എട്ട് ദിക്ക്കളെയും നമ്മൾ പൊതുവേ അഷ്ടദിക്ക് കൾ എന്നാണ് പറയാറുള്ളൂ..അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ ദിക്കുകളിലും എന്തെല്ലാം വരാം അതുപോലെ എന്തെല്ലാം വരാൻ പാടില്ല.. എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഈ ദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ കൃത്യമായും വ്യക്തതയോടു കൂടിയും നമ്മുടെ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്.. ആ ദിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വീടിൻറെ ഐശ്വര്യത്തിനും അതുപോലെതന്നെ അഭിവൃദ്ധിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണമാകുന്ന ദിക്ക് ആണ് ആ വീടിൻറെ വടക്കുവശം അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് ദിക്ക് എന്നു പറയുന്നത്..

പൊതുവേ വടക്ക് ദിക്ക് എന്നതിനേ കുബേര ദിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്..കുബേരൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്തിന്റെയും അതുപോലെതന്നെ ധനത്തിന്റെയും സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും എല്ലാം അധിപൻ ആണ്.. ആ കുബേരൻ വാഴുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുബേരൻ കടന്നുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വസിക്കുന്ന ദിക്കാണ് നമ്മുടെ വടക്ക് ദിക്ക് എന്നു പറയുന്നത്.. നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ വടക്കു ദിക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അല്ല പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ വടക്കുഭാഗം നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മുഴുവൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

അല്ലെങ്കിൽ അവിടം മുടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലും ഉയർച്ചകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം.. മറ്റൊരു രീതിയിൽ വാസ്തു ദോഷം നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.. നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് എപ്പോഴും വീടിൻറെ വടക്ക് ദിക്ക് തെക്ക് വശത്തേക്കാൾ താഴ്ന്നിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.. അതിൻറെ അർത്ഥം അവിടെ കുഴിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല.. എപ്പോഴും തെക്കുഭാഗത്ത് ഭൂമി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും നല്ലത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *