നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകൾ ചെയ്താലും ഈ തെറ്റുകൾ അറിയാതെ പോലും ചെയ്താൽ ഫലം ലഭിക്കില്ല..

പലപ്പോഴും പലരും എൻറെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ്.. തിരുമേനി എന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.. അതുപോലെതന്നെ ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്.. പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പലപ്പോഴും അതിന് യാതൊരു ഫലവും കിട്ടുന്നില്ല.. പലപ്പോഴും അതിൻറെ എല്ലാം ഫലങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്.. എന്താണ് ഇതിനു പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ.. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്.. എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലരും വന്ന ദുഃഖിച്ച പരാതി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.. അതുപോലെതന്നെ ഇത്രക്കാരായ ഒരുപാട് പേർക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രദർശനം എന്ന വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ദേവൻറെ ചൈതന്യം നിറയ്ക്കാൻ ആയിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജങ്ങൾ വരാനായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്ഷേത്രദർശനം എന്നുള്ളത്..

ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉരുവിടുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ എല്ലാം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ആ ഒരു ബിംബത്തിൽ പോയി തട്ടി അതിൻറെ ഒരു ചൈതന്യം നമ്മളിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.. ആ മടങ്ങിവരുന്ന ചൈതന്യം നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ഐശ്വര്യവും അതുപോലെ സമൃദ്ധിയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് നേടിത്തരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം.. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂല തരംഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭാവമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.. പലപ്പോഴും പലരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വന്നതിനുശേഷം വളരെയധികം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്..

ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു അധ്യായം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.. തെറ്റുകൾ എന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടുകൾ എല്ലാം ചെയ്തു.. പക്ഷേ അതിൻറെ എല്ലാം ഫലമായിട്ടല്ല പലരും തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് എന്നു പറയുന്നത്.. തെറ്റായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പലരും അറിയാതെയാണ് ചെയ്തുവരുന്നത്.. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് തെറ്റായി അറിയാതെ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ… കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *