മലത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാം പൈൽസ് രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണോ.. മലാശയ കാൻസർ സാധ്യത എങ്ങനെ നമുക്ക് നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാം..

ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസർ അഥവാ മലാശയ കാൻസർ എന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. നമ്മളെ പൊതുവേ എല്ലാവരെയും വളരെയധികം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ എന്നു പറയുന്നത്.. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ക്യാൻസർ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി നമുക്ക് ഉണ്ടാകും.. അതുപോലെ നമ്മൾ കൂടുതലും അവഗണിക്കുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷമാണ് മലത്തിൽ കൂടെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്.. പൊതുവേ ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പൈൽസ് ആണ് എന്ന് കരുതി അതിനെ അവഗണിക്കാറുണ്ട്..

പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ലക്ഷണത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മലാശയ ക്യാൻസറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ വൈകുന്നു.. കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുവഴി ചെയ്യുന്നത്.. ആദ്യമായി നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം.. പലപ്പോഴും ഇതിൻറെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് മലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ് ആണ്.. അത് ചിലപ്പോൾ കറുത്ത നിറത്തിലാവാം.. പലപ്പോഴും പരിശോധനയ്ക്ക് വരുന്ന രോഗികൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് പൈൽസ് അസുഖമുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ്.. പലപ്പോഴും രോഗികൾ സ്വയം രോഗം നിർണയം നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്..

പൊതുവേ മലത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് പൈൽസ് രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്നാണ് മിക്ക ആളുകളും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്.. എന്നാൽ അത് തികച്ചും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്.. അത് ശരിയായ ഒരു വസ്തുത അല്ല.. ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാം.. ഒന്നാമതായിട്ട് മലാശയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് മലം പോകുമ്പോൾ അവിടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവാൻ.. അതുപോലെ ഫിഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരാം അതുപോലെ ക്യാൻസർ ഉള്ളതു കൊണ്ട് വരാം.. അതുപോലെ കുടലിൽ ചെറിയ കുമിളകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാവാം.. ഇങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് അനുഭവപ്പെടും.. അപ്പോൾ അത് എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായത് ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്തി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലാതെ സ്വയം രോഗം നിർണയം നടത്തി ചികിത്സയിലേക്ക് പോകരുത്.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *