ദേവി പ്രീതിയുള്ള ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള ഏഴു നക്ഷത്രക്കാർ.. ഇവരുടെ ജീവിതം ഇനി ഉയർച്ചയിലേക്ക്..

സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാലക്ഷ്മിയാണ്.. സ്ത്രീ എന്നുപറയുന്നത് ദേവിയാണ്..അമ്മയാണ്.. അതുപോലെ സർവ്വശക്തയാണ്.. ശക്തി സ്വരൂപിണിയാണ്.. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്ത വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മഹാലക്ഷ്മി വന്നു കയറി എന്നു പറയുന്നത്.. എവിടെ ഒരു സ്ത്രീ പൂജിക്കപ്പെടുന്നുവോ.. എവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവോ.. എവിടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അർഹിക്കുന്ന പരിഗണനകൾ നൽകി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ ആ വീട്ടിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും മഹാലക്ഷ്മിവാസവും ആ വീട്ടിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു.. അതേസമയം എവിടെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ വിഷമിക്കപ്പെടുന്നത്.. അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അവിടെ പൂർണ്ണനാശങ്ങൾ വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ്..

അത് ഇനി എത്ര വലിയവനും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ.. അത് ഇനി എത്ര വലിയ സംസ്കാരമോ ജീവിതമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വീടോ കുടുംബവും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ.. സ്ത്രീ അവിടെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും പൂജിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം അവൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സർവ്വനാശങ്ങൾ ഉറപ്പാണ്.. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചില നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്.. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ജ്യോതിഷപരമായി നമുക്ക് ഉള്ളത്.. ഈ 27 നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും ആ നക്ഷത്രത്തിന്റേതായ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ട്..

ഏതാണ്ട് 70% ത്തോളം ആ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിജയ പരാജയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിലും ജീവിതത്തിൻറെ വഴികളെയും ചിന്തകളെയും എല്ലാം ഈ പറയുന്ന അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്വഭാവം സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.. അതുപോലെതന്നെയാണ് ഈ 27 നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും നക്ഷത്രത്തിന്റേതായ ഒരു ദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേവി എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്.. ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് 7 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ദേവൻ എന്നു പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദേവത എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ദേവി സങ്കല്പമാണ്..

അപ്പോൾ ഇത്തരം നക്ഷത്രക്കാരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വിഷമിപ്പിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ചാൽ അവരെ ദ്രോഹിച്ചാൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരക്കാർ ശപിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ മനസ്സ് ഒന്ന് വേദനിച്ചാൽ അത് അമ്മയുടെ സർവ്വശക്തയുടെ ദേവിയുടെ മനസ്സ് നോവുന്നതിന് തുല്യമാണ്.. അത്രത്തോളം ദേവിയുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഏഴ് നക്ഷത്രക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം എന്നു പറയുന്നത് ഭരണി നക്ഷത്രമാണ്.. ഭദ്രകാളിയുടെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *