വീട്ടിൽ ചക്ക നട്ടു വളർത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ.. ചക്ക ഏത് ദിക്കുകളിലാണ് വളർത്താൻ അനുയോജ്യം… വിശദമായി അറിയുക..

വാസ്തുപരമായി നമ്മുടെ വീടിന് 8 ദിക്കുകളാണ് ഉള്ളത്.. 8 ദിക്കുകൾ എന്നു പറയുമ്പോൾ കിഴക്ക്..വടക്ക്.. പടിഞ്ഞാറ്.. തെക്ക് കൂടാതെ നാല് മൂലകളും ഉണ്ട്.. നാലു മൂലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വടക്ക് കിഴക്ക്.. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ്.. തെക്ക് കിഴക്ക്.. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ്.. ഈ 8 ദിശകളിലും എന്തൊക്കെ വരാൻ അതുപോലെ എന്തൊക്കെ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്.. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂലകളിലും അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലും വരുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ദോഷങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.. എന്നാൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കട്ടെ വളരെ അധികം അനുയോജ്യമായിട്ടും അതുപോലെ ഐശ്വര്യമായിട്ടും ആണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്..

ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വച്ചുപിടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു മരത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. ഒരുപക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മരം ആയിരിക്കാം.. അതാണ് പ്ലാവ് എന്നു പറയുന്നത്.. പ്ലാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നമുക്കുണ്ട് അതായത് പ്ലാവ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ആഹാരത്തിന് ഒട്ടും കുറവ് വരില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും കാരണം പ്ലാവിൽ നിന്ന് അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മരം കൂടിയാണ്.. ചക്കയുടെ രൂപത്തിൽ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്..

പ്ലാവ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീടിനെ സംബന്ധിച്ച്.. നമ്മുടെ വീടിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉപകാരങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരു വൃക്ഷം കൂടിയാണ് പ്ലാവ് എന്നു പറയുന്നത്.. ഒരു വീട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും ഒരു പ്ലാവ് വെച്ചു പിടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്… എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്ലാവ് വളർത്താൻ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനം എന്നു പറയുന്നത് എവിടെയാണ്.. ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് ആയും നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.. അതായത് ചക്ക വീട്ടിൽ വച്ചു പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത്.. അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.. പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വീടിൻറെ വടക്ക് ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് കുബേര ദിക്കാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *