നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ..

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പല വസ്തുക്കളും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറാറുണ്ട്.. പലരും നമ്മുടെ അടുത്ത അവരുടെ അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഓടിവന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത പല സഹായങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട്.. നമ്മൾ കണ്ണും അടച്ച പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും എടുത്തു നൽകാറുണ്ട്.. അവർക്ക് നൽകുന്നതോ ഒന്നും തെറ്റാണ് എന്നല്ല പറയുന്നത്.. പക്ഷേ ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീടിന് ഗുണമാകുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.. കാരണം ഇത് വലിയ തോതിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു..

ഇത് നമ്മുടെ വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.. ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുവാൻ യാതൊരു കാരണവശാലും പാടില്ല.. അങ്ങനെ കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അത് നമ്മളെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുകയും ആ ഐശ്വര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈശ്വര കടാക്ഷങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പോയി ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നതല്ല ഈ പ്രശ്നം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദുരിതവും കഷ്ടകാലങ്ങളും ഒഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്..

അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അടുക്കളയിൽ നിന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻറെ ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ അതുപോലെ നിലവിളക്കുകൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാൻ പാടുള്ളതല്ല.. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ വച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നിലവിളക്ക് ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കരുത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *