ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രമേഹരോഗം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്.. ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം.. ഇത് ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം..

ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഡയബറ്റിക് നെ കുറിച്ചാണ്.. എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു അസുഖമാണ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.. ഒട്ടും പുതിയതായ കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഈ ഡയബറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ച രോഗികൾക്ക് പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം.. നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡയബറ്റിസ് എന്നുവച്ചാൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.. പക്ഷേ വെറുതെ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് മാത്രമാണോ ഡയബറ്റിസ്..

രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻറെ അനന്തരഫലമായിട്ട് ആണ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്.. പ്രധാനമായും ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണുന്നത്.. ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ്.. അതായത് ഇൻസുലിൻ ഡിപെൻഡ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയും.. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഡയബറ്റിസ് ആണ്..

ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ പാൻക്രിയാസ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ ഇൻസുലിൻ ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ആണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്.. കൂടുതലായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ആണ്.. ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ അളവ് കൂടുന്നതല്ല പകരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ശരീരത്തിൽ പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ശരീരം വേണ്ട രീതിയിൽ റസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *