സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗർഭാശയ മുഴകൾ എങ്ങനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാം.. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക.. സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ വളരെയധികം കാണുന്ന ഗർഭാശയ മുഴകൾ അഥവാ ഫൈബ്രോഡ് യൂട്രസ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. എന്താണ് ഗർഭാശയം മുഴകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ.. ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഭിത്തികളിൽ നിന്ന് വളരുന്ന തടിപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ ഗർഭാശയം മുഴുവൻ എന്ന് പറയുന്നത്.. സാധാരണയായി ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു 30 വയസ്സിനും അതുപോലെ 50 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ്.. ഗർഭാശയ മുഴകൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമായ ഒരു കാരണമില്ല എങ്കിലും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് വരുന്നത്.

അതായത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പിരിയഡ്സ് തുടങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളിൽ അതുപോലെ പീരിയഡ്സ് നിൽക്കാൻ ഒരുപാട് താമസം അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആവുന്ന സ്ത്രീകളിൽ.. അതുപോലെ തീരെ ഗർഭധാരണം നടക്കാത്ത സ്ത്രീകളിൽ.. മുലയൂട്ടലുകൾ കുറയുന്ന സ്ത്രീകളിൽ എന്നുവച്ചാൽ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും.. അത്തരം ആളുകളിലാണ് ഗർഭാശയം മുഴകൾ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്.. ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെയും നമ്മൾ കണ്ടു വരാറുണ്ട്..

പക്ഷേ സാധാരണയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇവരിലാണ്.. ഗർഭാശയ മുഴകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ രക്തസ്രാവം.. ഹെവി ആയിട്ട് വരുന്ന ബ്ലീഡിങ്.. കൂടുതലായിട്ടും മാസമുറയുടെ സമയത്ത് കാണുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവം ആണ് വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ.. അതുകൂടാതെ ആർത്തവ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അമിതമായ അടിവയർ വേദന.. അതുപോലെ വലിയ മുഴകൾ ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ മൂത്രതടസ്സം നേരിടുക.. അതുപോലെ ബാക്ക് പെയിൻ.. ഇതുപോലെത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് കൂടുതലായും ഈയൊരു രോഗത്തിൻറെ ലക്ഷണങ്ങളായി കണ്ടുവരുന്നത്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *