ഒരാൾക്ക് സംശയ രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.. സംശയ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും..

ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന തടാകത്തിലേക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കല്ല് വീണാൽ മതി ഓളങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ.. സംശയമുള്ള ആളുകൾ വീടുകളിൽ ഇങ്ങനെയാണ്.. അവർ എപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതയുടെ ഓളങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.. സംശയമുള്ള ആളുകളെക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് അവരുമായി കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ആണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം സംശയരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡെലൂഷൻ ഡിസോഡർ എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്.. പൊതുവേ സംശയ രോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഓടിയെത്തുന്നത് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഭാര്യക്കും ഉള്ള ഒരു ചരിത്രശുദ്ധിയിലുള്ള ഒരു സംശയമാണ്.. എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള സംശയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്..

എന്നിരുന്നാലും വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് സംശയ രോഗം.. അഥവാ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ഒരു രോഗാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇത്.. ഈ സംശയ രോഗം ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ അതായത് അവർക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള സംശയമാണോ ഉള്ളത് അവർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമേ ഇല്ല.. അത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്.. അത് ഒരു സംശയരോഗം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കാണ്.. സംശയരോഗികളെ നമുക്ക് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല..

അവരുടെ സംസാരരീതി.. വസ്ത്രധാരണ രീതി.. നമ്മളോട് ഇടപഴകുന്നത് എല്ലാം വളരെ സാധാരണ ആളുകളെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും.. അവരെ വളരെ ആഴത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ സംശയ രോഗത്തിന്റെ അളവ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.. ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സാധാരണഗതിയിൽ സംശയരോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദമ്പതിമാർ തമ്മിലുള്ള സംശയരോഗമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത്.. എന്നാൽ അതുമാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള സംശയരോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പേഴ്സിക്കുട്ടീവ് ഡെല്യൂഷൻ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *