വൻകുടലിലെയും മലാശയത്തിലെയും ക്യാൻസറുകൾ.. ഇത്തരം ക്യാൻസറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം മുൻപേ കാണിച്ചുതരുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.. ഇത് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും..

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സാധാരണയായി കാണുന്ന വയറിനകത്ത് വരുന്ന കാൻസറുകളാണ് വൻകുടലിൽ വരുന്നതും അതുപോലെ മലാശയത്തിലും വരുന്നതുമായ ക്യാൻസർ.. ഈ ക്യാൻസറുകളെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന്.. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാൻ കഴിയുന്നു എന്നും.. അതുപോലെ ഈ രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ ഉള്ള ചികിത്സാരീതികൾ കുറിച്ചും ധാരാളം സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്..

അതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്.. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാൻ സാധിക്കും.. അതുപോലെതന്നെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചികിത്സകളും.. അതിന്റെ പ്രധാന സംശയങ്ങളും ഇന്ന് വിവരിക്കാം.. വയറിനകത്ത് ഏറ്റവും സാധാരണയായി കാണുന്ന കാൻസറുകളിൽ ഒന്നാണ് വൻകുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ.. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ ഈ രോഗം വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.. നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് കാണുന്ന കാൻസറുകളിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതുതന്നെയാണ്.. അതിനുള്ള പ്രധാനകാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലികളും ഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റും പാശ്ചാത്യ രീതികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്..

അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടെ കോമൺ ആയി കാണുന്ന കാൻസറുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലും വളരെ കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്നു.. ഈ രോഗം വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് രണ്ടുതരത്തിലുള്ള ഫാക്ടർസ് ഉണ്ട്.. പാരിസ്ഥിതികമായ ഫാക്ടേഴ്സും.. ജനിതകമായ ഫാക്ടർസും.. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും രോഗം വരുന്നത്.. അതിൽ പാരിസ്ഥിതികമായ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ശീലം തന്നെയാണ്..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *