ശരീരത്തിൻറെ ഇടുക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക.. ആരും അത് അവഗണിക്കരുത്.. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം പയ്ലോനൈഡൽ സൈനസ് എന്ന രോഗാവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ്.. ഈ രോഗത്തിൻറെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. ഇത് മനുഷ്യൻറെ പ്രത്യേക ശരീര ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ്.. ഇതിന് മലയാളത്തിൽ രോമക്കുരു എന്ന് പറയാറുണ്ട്.. ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ തൊലിയുടെ താഴെ ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് കൊഴുപ്പ് ഭാഗത്ത് ചെറിയ രോമക്കുഴികൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് രോമങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഇത്.. ഈ രോമക്കുരു വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ശരീരത്തിൻറെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഒരു രോഗം കാണപ്പെടുന്നു..

നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഇടുക് ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് ബട്ടക്സിന്റെ നടുവിലെ ഭാഗത്ത് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഇത് കാണപ്പെടുന്നു.. സ്ത്രീകളിൽ ബ്രെസ്റ്റിന്റെ നടുവിലെ ഭാഗത്ത് ആയിട്ട് ഇത് കാണപ്പെടാറുണ്ട്.. പല ആളുകളിലും പൊക്കിളിന്റെ അകത്തും ഇതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടു വരാറുണ്ട്.. ഇതിനെ ഇന്നുവരെ ഒരു പ്രത്യേകമായ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല..

അമിതവണ്ണം അതുപോലെ പ്യൂബർട്ടി അതായത് നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ അതായത് ഡ്രൈവർമാരാവാം അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘനേരം ഇരുന്നുകൊണ്ട് വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഇത് വരാനുള്ള കാരണങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.. തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചൊറിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേദന.. അതുപോലെ ചെറുതായി രക്തം പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ..