കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം.. കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ.. വിശദമായി അറിയുക..

എന്താണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ.. കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം.. കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.. ഇന്ന് 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അതിലധികം ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ്.. പണ്ട് വാർത്തക്യത്തിൽ അതായത് 60 വയസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു ആളുകളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായിരുന്ന കൊഴുപ്പ് അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ..

പക്ഷേ ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിൽ മാത്രമല്ല കുട്ടികളിൽ പോലും രക്ത പരിശോധനകൾ നടത്തിയാൽ ഇവ കൂടുതലാണ് എന്ന് കാണിക്കാറുണ്ട്.. ഇത് ഇന്ന് വളരെ സാധാരണമായിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ.. എന്താണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ.. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നത്.. ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്.. ഇതു കൂടിയാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം.. എങ്ങനെയാണ് ഇവ ആരോഗ്യത്തെ ഹനികരമായി ബാധിക്കുന്നത്.. കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനായി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം.. മരുന്ന് കഴിക്കാതെ കൊളസ്ട്രോളും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ..

തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യം ഉത്തമമായി നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുക.. കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയാൽ എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങൾ.. എന്ത് രോഗങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ അതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആണല്ലോ അത് കണ്ടെത്തുന്നത്.. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ.. മിക്കവാറും ആളുകളിൽ ആദ്യം വരുന്നത് കൺപോളകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തടിപ്പുകളാണ്.. ഇത് വളരെയധികം കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വരുന്നത്.. അതുപോലെ നമ്മുടെ കറുത്ത കൃഷ്ണമണിക്ക് ചുറ്റിലും ഉള്ള ഒരു വെളുത്ത വലയം..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *