സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന വില്ലൻ.. ഇവ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും.. ഇവ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം..

ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്.. സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടെല്ല് സംബന്ധമായ അസുഖമാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.. നമ്മുടെ നട്ടെല്ലിന് 33 കശേരുക്കൾ ഉണ്ട്.. അതിന് ഓരോന്ന് മുകളിലായി അടുക്കി വച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നട്ടെല്ല്.. ഈ കശേരുക്കൾക്ക് ഇടയിൽ ഇടയ്ക്ക് സ്പോഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്.. ഈ ഡിസ്ക് തള്ളി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്നുപറയുന്നത്..

നമുക്ക് പ്രായം 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്ക് തേയ്മാനം വരും.. തേയ്മാനം വരുമ്പോൾ അത് ഞരമ്പിലേക്ക് തള്ളി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് ആണ് നമ്മൾ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്നുപറയുന്നത്.. രണ്ടുതരം സ്പോണ്ടിലോസിസ് ഉണ്ട്.. ഒന്നാമത്തേത് സർവ്വേക്കിൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ്.. രണ്ടാമത്തേത് ലംബാർ സ്പോണ്ടിലോസിസ്..

ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഡിസ്ക് തള്ളിവന്നാൽ അതിനെ സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന് പറയും.. ഇനി നടുവിന്റെ ഭാഗത്ത് ഡിസ്ക് തള്ളി വരുമ്പോൾ അതിനെ ലംബാർ സ്പോണ്ടിലോസിസ് എന്ന് പറയും.. നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത കശേരുക്കൾ വളരെയധികം മൂമെന്റ് സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാണ് കാരണം കഴുത്ത കുനിയുമ്പോൾ തിരിയണം.. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ വരുമ്പോൾ ഡിസ്ക ആണ് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്..അതുപോലെ ഇടുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സ് വരുമ്പോൾ അവിടെയും തേയ്മാനം വരുന്നു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *