കിഡ്നികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കങ്ങൾ.. ഇവയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും.. ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ആരും അവഗണിക്കരുത്..

ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗർഭസ്ഥശിശുക്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കിഡ്നികളുടെ വീക്കത്തെ കുറിച്ചാണ്.. കിഡ്നികളിൽ മൂത്രം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള രോഗാവസ്ഥയാണ് ഇത്.. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനത്തോളം ഗർഭസ്ഥശിശുക്കളിൽ ഈ പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നു.. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്.. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാരണങ്ങൾ.. ഇത് ഒരു കിഡ്നിയെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നത് ആയിട്ടാണ് കോമൺ ആയി കാണുന്നത്..

പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കിഡ്നികളെയും ബാധിക്കും.. ഒരു കിഡ്നിയിൽ മാത്രം വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം കിഡ്നിയിൽ നിന്നും മൂത്രക്കുഴലിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന തടസ്സം മൂലം കിഡ്നികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം.. അതുപോലെ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് തിരികെ മൂത്രം കിഡ്നിയിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു പ്രശ്നം.. അതുകൂടാതെ മൂത്രസഞ്ചിക്ക് അകത്ത് കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം.. മൂത്രസഞ്ചിയും മൂത്രക്കുഴലും ചേർന്ന് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം.. എന്നീ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കിഡ്നിക്ക് വീക്കം ഉണ്ടാവാം..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *