ശരീരത്തിലെ പലഭാഗങ്ങളിലും ഗ്യാസ് കയറുന്നതുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്.. ഇതിൻറെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം..

പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഗ്യാസ് കയറി ഇരിക്കുന്നതു പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന്.. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് നെഞ്ചിനകത്ത് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മുതുകിലെ ഉരുണ്ട കയറുന്നതുപോലെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.. പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് കയറുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് തടവി കഴിഞ്ഞാൽ ഏമ്പക്കം വരാറുണ്ട്.. ഇങ്ങനെ ഏമ്പക്കം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.. ഇത് നെഞ്ചിനകത്ത് മാത്രമല്ല ചില ആളുകളിൽ കൈകളിൽ അതുപോലെ കാലുകളിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് പ്രശ്നം കാണാറുണ്ട്..

ചില ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ തലയിൽ ഗ്യാസ് കയറി തലകറക്കം പോലെ തലയിൽ പെരുപ്പ് അതുപോലെ ബോധക്ഷയം ഒക്കെ വരാറുണ്ട്.. എങ്ങനെ ബോധക്ഷയം വരുന്ന ആളുകളിലെ ഒന്നു ശർദ്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏമ്പക്കം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും..

അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിനകത്ത് അതുപോലെ തലയിൽ കൈകാലുകളിൽ ഒക്കെ ഗ്യാസ് ഉള്ളതു പോലെ തോന്നുന്നത്.. അതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും തലച്ചോറിനെയും ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെയും അതായത് ആമാശയം വൃക്കകൾ തുടങ്ങിയവയെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെർവ് ഉണ്ട്.. അത് നമ്മൾ വാഗസ് നെർവ് എന്നാണ് പറയുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *