പുരുഷന്മാരിലെ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം.. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ.. വിശദമായി അറിയുക..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റീറോൺ എന്ന പുരുഷഹോർമോൺ കുറിച്ചും അതിൻറെ ഉൽപ്പാദനത്തെ കുറിച്ചും.. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം.. അതിനായി ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും.. അതിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ചില ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ്.. പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി ശീലം ആൾക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് തലച്ചോറിൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷലിംഗത്തിൽ ആയിരിക്കാം.. ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിൽ ആയിരിക്കാം.. ഇവയിലൊക്കെ വാസ്കുലർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് മൈക്രോ വാസ്കുലർ ആയിരിക്കാം..

അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോ വാസ്കുലർ ആയിരിക്കാം.. ഇതിനെ അങ്ങനെ രണ്ടുരീതിയിൽ തിരിക്കാറുണ്ട്.. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈംഗിക അവയവം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല അതിൻറെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരം.. അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആണ് തലച്ചോറാണ്.. കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്..

അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമാകുന്നത്.. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ പുരുഷ ഹോർമോൺ ആയ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണ് അത് വൃഷണങ്ങളിൽ അതായത് ടെസ്റ്റിക്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈംഗിക അവയവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പുരുഷഹോർമോൺ ആണ്.. അത് മിക്കവാറും ആൺകുട്ടികളിൽ ടീനേജ് ആകുമ്പോൾ ആണ് ഉണ്ടായി വരുന്നത്.. അപ്പോഴേക്കും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്.. മീശ താടി പോലുള്ളവ വരും.. നെഞ്ചിൽ രോമങ്ങൾ വരാം..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *