സ്ത്രീകളിലുണ്ടാകുന്ന അസ്ഥിഉരുക്കം എന്ന രോഗത്തിൻറെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും.. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ..

പൊതുവേ രോഗങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു പറയാൻ മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് സ്ത്രീകൾ.. പക്ഷേ ഇന്ന് സ്വഭാവം എല്ലാം കുറേ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്.. മുൻപല്ല് മെൻസസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് വരികയോ ചെയ്താൽ.. ആരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തുപറയാതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു.. കാരണം അതൊക്കെ പുറത്തുപറയാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ മടിയായിരുന്നു.. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആ മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട്.. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ വരെ മെൻസസ് തെറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്നു മാസം വരാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ വന്ന കാണുന്നുണ്ട്..

മാത്രമല്ല അത് എന്താണ് ഡോക്ടറെ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മാറ്റം വരാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് അസ്ഥിയുരുക്കം അഥവാ വെള്ളപോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം.. ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വളരെ മടിയാണ്.. അതിനൊരു പ്രധാന കാരണമെന്താണെന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പൊതുധാരണ..അതായത് hygiene ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആളുകൾ കാണാൻ ഇത്തരത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ്..

അത്തരം ഒരു ചിന്താഗതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇത് വന്ന പറയാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ മടിയാണ്.. അത്തരത്തിലൊരു മടിയുടെ ആവശ്യമില്ല.. ഇതിൻറെ പിന്നിൽ മറ്റു പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്.. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അസ്ഥി ഉരുക്കം അഥവാ വെള്ളപോക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം.. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ വൃത്തി കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്നൊരു ചിന്താഗതി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്.. പക്ഷേ അതും ഒരു കാരണമാണ് എങ്കിലും അത് മാത്രമല്ല കാരണങ്ങൾ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *