തൊണ്ടയിലെ കാൻസർ സാധ്യത.. ഇതിൻറെ കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും.. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം.. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ..

ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന കാൻസറുകളെ കുറിച്ചാണ്.. അപ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ വരുന്ന കാൻസറുകൾക്ക് ഒരു 70 ശതമാനം കാരണം പുകയില ഉപയോഗം തന്നെയാണ്.. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.. പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുമെന്നും.. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണങ്ങളാണ് തൊണ്ടയിൽ വന്ന കാൻസറുകൾക്ക് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്.. പണ്ടുകാലത്ത് പാൻപരാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തൊണ്ടയിൽ വരുന്ന കാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു.. ഇപ്പോൾ ആ ശീലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് തൊണ്ടയിലും അതുപോലെ വായയും വരുന്ന ക്യാൻസർ കളുടെ എണ്ണം നല്ല കുറവുണ്ട്..

പക്ഷേ പുകയില്ല നമ്മൾ സിഗരറ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.. ആദ്യം തന്നെ തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ കൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് എന്ന് പറയാം.. ആദ്യം മുകളിൽനിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മൂക്കിൻറെ പുറകുവശത്തെ നേസണൽ കാവിറ്റി.. താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വായിലെ കാൻസർ.. ഇതിലും മൂക്കിൻറെ പുറകുവശത്ത് വരുന്ന കാൻസറുകളെ സാധാരണയായി 20 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ പോലും കാണാം.. ബാക്കിയെല്ലാ ക്യാൻസറുകളും 90 ശതമാനവും പ്രായമുള്ള ആളുകളിലാണ് കാണുന്നത്.. അതായത് 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ള ആളുകൾ കാണുന്നത്.. കൂടുതൽ ആയിട്ടും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാൻസറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം..

വായയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസറുകളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും കാരണം വായിലെ ഉണങ്ങാത്ത അൾസറുകൾ.. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വായയിൽ ഒരുപാട് അൾസറുകൾ വരാം പക്ഷേ വേദനയില്ലാത്ത അൾസറുകൾ കൂടുതൽ ആയിട്ടും ക്യാൻസർ ലക്ഷണമായി പറയും.. വേദനയില്ലാത്ത അതുപോലെ ഉണങ്ങാത്ത അൾസറുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ പോയി കാണേണ്ടത്.. മൂക്കിൻറെ ഭാഗത്ത് ആകുമ്പോൾ മൂക്കിലൂടെ നമുക്ക് രക്തം വരാം.. അതുപോലെ മൂക്ക് അടഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാകും.. തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന മൂക്കടപ്പുകൾ.. അതിലൂടെ ഇടക്കിടക്ക് രക്തം വരുന്നത്.. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്..