മുഖത്ത് മുഖക്കുരു വരുന്നതിനു യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ.. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ.. വിശദമായ അറിയുക.. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ..

ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചു ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.. നമ്മൾ രാവിലെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും കണ്ണാടി നോക്കാതെ ആളുകളായി ആരും തന്നെ ഇല്ല.. അത് പുരുഷന്മാർ ആണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ ആണെങ്കിലും ദിവസവും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കണ്ണാടി നോക്കുന്ന ആളുകളാണ്.. കാരണം എല്ലാവരും അവരവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്.. ഒരു മുഖ കുരു വന്നാൽ അത് പൊട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻറെ സൈസ് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ.. അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തെ എന്തെങ്കിലും പാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയോ എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ആശങ്ക പെടാറുണ്ട്..

അപ്പോൾ ഈ പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഒരുപോലെ കാണുന്ന സാധാരണയായി വരുന്ന ഒരു ചർമ്മ പ്രശ്നമാണ് മുഖക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത്.. മുഖക്കുരുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.. എന്താണ് മുഖക്കുരു.. നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രന്ഥികൾ ഉണ്ട്.. ഈ ഗ്രന്ഥികളാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് സെബം അതുപോലെ എണ്ണമയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രന്ഥികളുടെ സുഷിരങ്ങൾ അടയുമ്പോൾ ആണ് സെബം അതുപോലെ എണ്ണമയം ഒക്കെ ഈ ഗ്രന്ഥികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി അത് മുഖക്കുരു വായി പരിണാമ പെടും..

ഇനി മുഖക്കുരു വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം.. ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോർമോണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ആണ്..നമ്മൾ സ്ത്രീകളിലെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ട്.. ഇതിൻറെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന് എണ്ണമയം കൂടുതലായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും.. അങ്ങനെ എണ്ണമയം കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും പോഴാണ് മുഖക്കുരു വരുന്നത്..